Skip to main content

Workshop: management van wilde dieren en grote grazers in kaart brengen

Workshop: management van wilde dieren en grote grazers in kaart brengen

Op 9 en 10 oktober organiseerde Irma Arts, postdoc bij wildlifeNL in samenwerking met het kernteam een tweede workshop voor werkpakket 1, om onze huidige omgang met en management van wilde dieren en grote grazers beter in kaart te brengen. De workshop had als specifiek doel om:

  • de diversiteit aan ideeën, visies en meningen te inventariseren n te delen. En het in kaart brengen waar mogelijke spanningen zijn;
  • beter te begrijpen welke uitdagingen en mogelijkheden er zijn in onze huidige omgang met wilde dieren/grote grazers;
  • om te zorgen dat een zo groot mogelijke diversiteit aan perspectieven besproken konden worden waren er, naast de consortiumpartners, ook externe stakeholders uitgenodigd die zich met het management van wilde dieren en grote grazers bezighouden.

De workshop begon met een de vraag aan alle deelnemers om te delen hoe zij de omgang met wilde dieren/grote grazers voor zich zien in de toekomst. Belangrijke thema’s die hier naar boven kwamen zijn: begrip hebben voor elkaar en voor de verschillende belangen; wilde dieren en mensen opvatten als onderdeel van hetzelfde systeem; meer ruimte, respect en tolerantie voor wilde dieren; behoefte aan meer kennis over ecologie en diergedrag; het op een integrale en adaptieve manier managen van dieren; en de noodzaak van duidelijk beleid met vertrouwen in de uitvoerders.

Op de eerste dag zijn vervolgens ervaringen gedeeld vanuit ieders eigen praktijk en een inventarisatie gemaakt van de verschillende knelpunten die iedereen tegenkomt. Deze knelpunten zijn op de tweede dag verder uitgediept. Het ging bijvoorbeeld over decentralisatie en een verkokerd beleid, waardoor een integrale aanpak wordt gemist en verantwoordelijkheden onduidelijk kunnen zijn. Lokaal zagen deelnemers goede samenwerking en welwillendheid, maar er was ook het gevoel dat regie van bovenaf nodig is. Er werd ook gesproken over een mismatch tussen beleid en praktijk, waarbij ook wantrouwen een rol speelt. Doelstellingen voor beheer en gebieden werden niet altijd als passend ervaren en te statisch. Daarnaast kwam ook de kloof met het publiek en polarisatie naar boven. Hoe wordt er gecommuniceerd, waar is informatie te vinden en hoe ga je om met social media? Tot slot kwam aan bod dat er vragen zijn over de kwaliteit van data en (het gebrek aan) kennis over de interpretatie van data.

Al deze knelpunten worden in de rest van het project meegenomen om samen met het consortium na te denken waar mogelijkheden voor verandering zitten, welke kennis er nog mist om dit aan te pakken en waar het project zich vervolgens op kan focussen. Dit zal in drie workshops in 2024 worden uitgewerkt en uiteindelijk de onderzoekagenda van het project opleveren.

20231009 4 close up Tim EvelieFoto: Deelnemers werken opdrachten uit.

Naar aanleiding van feedback van meerdere deelnemers op dag 1 is er op dag 2 uitgebreider ingegaan op ethische aspecten en onderliggende waarden die belangrijk zijn voor de verschillende partners in het project. Wat wordt nu als echt belangrijk ervaren in onze omgang met en management van wilde dieren en grote grazers? Het projectteam had een “soft shoe suffle” voorbereid. Dit is een activiteit die vraagt aan mensen om te reageren op een stelling, deelnemers met verschillende perspectieven worden gevraagd een plek in de ruimte in te nemen, ten opzichte van elkaar. Er worden verdiepende vragen gesteld en naar andere perspectieven geluisterd. Deelnemers mogen zich verplaatsen al naar gelang ze voelen dat hun positie veranderd door het gesprek. Tijdens de workshop zijn drie stellingen besproken en in deze gesprekken werd duidelijk dat er overbruggende thema’s te vinden waren, die mensen dichter bij elkaar bracht, zoals bijvoorbeeld het belang naar het gehele systeem, het landschap te kijken. Er werd opgemerkt dat tijdens het gesprek de cirkel waarin de deelnemers stonden steeds kleiner werd. Ook als er nog verschillende perspectieven blijven, blijken we in het gesprek wel dichter bij elkaar te komen.

Aan het eind van de workshop gaven deelnemers aan dat ze het heel prettig vonden om een ruimte te hebben waarin onderliggende waarden er perspectieven besproken kan worden. Deze openheid voor dialoog is ook wat het project nastreeft en in de komende acht jaar wil faciliteren.

Foto boven: Irma Arts, Postdoc Werkpakket 1 en Dr. Ine Dorresteijn, associate professor Sustainability Science (kernteam) openen de workshopdag. locatie, Botanische tuinen, Utrecht.

 

Dit blog is geschreven door Irma Arts, postdoc Werkpakket 1.

 

Lees meer blogs