Skip to main content

Consortium workshop: doelstellingen en intenties van het managen van wilde dieren

Consortium workshop: doelstellingen en intenties van het managen van wilde dieren

Op 1 februari is het consortium samengekomen voor een workshop. De bijeenkomst bouwde voort op twee voorgaande workshops en had als doel om 1) de doelstellingen en diversiteit aan intenties binnen het consortium te benoemen en bespreken; en 2) tot een gezamenlijke probleemdefinitie en onderzoeksafbakening te komen.

Ter voorbereiding van de workshop was aan alle partnerorganisaties gevraagd om op te schrijven welke doelen de organisatie nastreeft met betrekking tot het omgaan met en managen van wilde dieren/grote grazers. Hieruit kwamen zowel verschillen en overeenkomsten naar voren, die besproken zijn tijdens de workshop. Belangrijke uitkomsten van deze gesprekken waren: 

  • Er zijn veel overeenkomsten in de doelen die de organisaties nastreven, maar er zit verschil in de aanpak; in hoe mensen willen omgaan met bepaalde situaties. De vraag is hoe je de doelstellingen uiteindelijk gaat realiseren, en daar liggen mogelijk grotere verschillen – verschillen in nuancering en over uitvoer. Dit geeft het belang weer van een divers consortium. 
  • Sommige doelen worden door sommige organisaties gezien als doel en door andere meer als randvoorwaarde of ondersteunend aan de hoofddoelen. 

De deelnemers aan de workshop hebben de focus van het WildlifeNL besproken. Allereerst werd er gekeken naar de probleemformulering zoals die was opgesteld in het projectvoorstel. Naar aanleiding van de voorgaande workshops, en input uit de voorbereidende opdracht is een overzicht van het probleem besproken. De deelnemers hebben veranderingssuggesties aangedragen, bijvoorbeeld dat er momenteel vooral veel focus ligt op de negatieve ervaringen met wilde dieren, terwijl de positieve rol van dieren weinig aandacht krijg. Maar ook dat in het voorstel nog weinig geschreven stond over de druk die mens-dier interacties kan zetten op veiligheid wanneer er bijvoorbeeld gedacht wordt aan verkeer of dierziekten. Daarnaast werd er aangegeven dat een belangrijk onderdeel van het probleem is dat onderliggende oorzaken van negatieve interacties vaak niet (of onvoldoende) aangepakt worden. Al deze suggesties zullen worden meegenomen om een nieuwe uitgebreidere versie van de probleembeschrijving te maken. 

Ten slotte is er tijdens de workshop ook gesproken over de aannames die ten grondslag liggen aan het WildlifeNL project. Uit het gesprek kwam naar voren dat er overeenstemming was dat co-existentie als hoofddoel wordt gezien voor WildlifeNL, maar dat het project vooraf niet al invulling zou moeten geven vanuit welk perspectief naar co-existentie gestreefd moet worden. Als startpunt wordt er vanuit gegaan dat er meerdere wereldbeelden bestaan en dat er een verandering te zien is in de visies die Nederlanders hebben ten opzichte van het managen van wilde dieren. Het project wil deze visies begrijpen en bevragen hoe ze ons kunnen helpen om tot positievere mens-dier interacties te komen. 

Alle input zal door het kernteam en de postdoctoraal onderzoeker in het project worden verwerkt tot een overzichtsdocument dat als uitgangspunt kan gaan dienen voor de verdere invulling van het project en het formuleren van verandermogelijkheden en onderzoeksvragen.

Lees meer blogs