Skip to main content

WildlifeNL

Dynamisch co-management van interacties tussen mensen en wilde dieren in Nederland

Wilde of vrij levende grote zoogdieren keren op grote schaal terug naar Nederland, en onze houding tegenover wilde dieren verandert sterk. In het 8-jarig project WildlifeNL (2023-2030) onderzoeken wetenschappers samen met maatschappelijke partners hoe mensen en wilde dieren beter met elkaar kunnen leren samenleven.

Nieuwe vormen van natuurbeheer

WildlifeNL is een onderzoeksproject dat zich bezighoudt met de zoektocht naar nieuwe vormen van wildbeheer. Wilde of in het wild levende dieren keren steeds meer terug in het Nederlandse landschap. Bestaande populaties wilde zwijnen en herten nemen toe, grote grazers worden ingezet als onderdeel van natuurbeheer, sommige soorten zoals bever en otter zijn geherintroduceerd, en weer andere soorten, zoals de wolf, de wilde kat en de goudjakhals keren op eigen gelegenheid terug naar Nederland. Deze ontwikkeling leidt tot allerlei spanningen tussen mensen en dieren en dat vraagt om een vernieuwing van het wildbeheer. In een dichtbevolkt land als Nederland vinden voortdurend ontmoetingen plaats tussen mensen en in het wild levende dieren, bewust en vaker nog onbewust. Deze ontmoetingen zijn een vorm van communicatie tussen soorten die door het huidige wildbeheer vaak wordt genegeerd doordat daarin de nadruk ligt op het beheer van de aantallen wilde dieren.

De mens als onderdeel van de natuur

WildlifeNL ziet de mens als een integraal onderdeel van de natuur en erkent hoe de communicatie tussen wilde dieren en mensen medebepalend is voor hoe ze met elkaar omgaan. Vanuit dit perspectief willen wij een nieuwe aanpak ontwikkelen voor wildbeheer, waarin de nieuwste inzichten uit de sociale wetenschap, filosofie, ecologie en techniek worden gecombineerd. Samen met betrokkenen gaan we nieuwe technologieën, bestuursregelingen en communicatie-strategieën ontwikkelen en in Living Labs testen, met als doel het gedrag van wilde dieren én mensen zo te beïnvloeden dat een conflictarme co-existentie van mens en wild mogelijk wordt. Daarmee draagt WildlifeNL bij aan de zoektocht naar een natuurinclusieve maatschappij waarin mensen en wilde dieren duurzaam met elkaar kunnen samenleven. WildlifeNL wordt uitgevoerd door een groot consortium van onderzoekers en verschillende maatschappelijke partners.


logo nwo losDeze website maakt deel uit van het project WildlifeNL van het onderzoeksprogramma Nationale Wetenschaps Agenda, dat (mede) is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 


Foto header:  Ruud Maaskant, PWN.