Onderzoeksvragen

Wat zijn de huidige maatschappelijke paradigma’s die ten grondslag liggen aan de interacties tussen mens en dier en welke mogelijke alternatieve, niet-dualistische, paradigma’s over interacties tussen mens en dier kunnen worden gedefinieerd?

Wat is de huidige en mogelijke toekomstige rol van intersoortelijke communicatie (tussen mens en dier) in het beheer van mens en dier? En welke rol speelt vertrouwen daarbij, tussen mensen onderling en tussen mensen en dieren?

Hoe zou een adaptief bestuurssysteem eruitzien dat zich richt op gezamenlijk beheer van het gedrag van mens en dier? Hoe maak je een dergelijke institutionele hervorming mogelijk?

Welke waarden / voordelen (intrinsiek, instrumenteel en relationeel) kennen verschillende groepen in de samenleving toe aan wilde dieren en welk niveau van conflicten met wilde dieren ervaren deze groepen?

Hoe zijn waarden en conflicten gerelateerd aan gedrag van mens en dier, hoe zijn ze verdeeld in de ruimte en wat zijn de ongelijkheden die daarmee samenhangen?

Hoe kan het gebruik van nieuwe bestuursregelingen en communicatiestrategieën het gedrag van mens en dier sturen en conflicten verminderen?

Kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen helpen het gedrag van mensen en dieren in het wild actief sturen om conflicten te verminderen?

Wat zijn de consequenties van het toenemende gebruik van technologie in natuurbeheer op de beleving van natuur?

Hoe monitoren we fauna, faunaschade en mens-fauna conflicten? Welke variabelen zijn hierbij het belangrijkst? Hoe zorgen we ervoor dat monitoringsmethoden acceptabel zijn voor alle partijen? Welke methoden zijn dit? En hoe maken we de monitoringsdata transparant en toegankelijk?

Foto header: Ruud Maaskant, PWN,